Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op een website van Nextensa NV (hierna ‘Nextensa’), naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1000 Brussel, Gare Maritime, Picardstraat 11 bus 505 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).

Door deze website (hierna verder de “Website” genaamd) te gebruiken, aanvaardt u deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna verder de “Gebruiksvoorwaarden”). Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de gehele website, zorgvuldig te lezen.

Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden of delen ervan te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. U moet deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig nakijken voor wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden hebben bekendgemaakt, stemt u in met deze wijzigingen, los van het feit of u deze nagekeken heeft of niet. Indien u niet met deze Gebruiksvoorwaarden instemt, moet u deze Website niet langer gebruiken.

1. Beperkingen van het gebruik van de inhoud

Tenzij anders vermeld, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht van toegang tot deze Website, gebruik en visualisering ervan en het er op verstrekte materiaal voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik in zoverre u zich volledig naar de bepalingen van de huidige Gebruiksvoorwaarden schikt. 

U erkent dat deze Website informatie, software, foto’s, tekst, grafieken, boodschappen, opmerkingen, reacties, ideeën, notities, artikelen en ander materiaal (hierna tezamen de “Inhoud”) kan bevatten die door auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsgeheimen, en/of andere eigendomsrechten zijn beschermd. U erkent tevens dat deze rechten gelden voor zowel de huidige vormen, media en technologieën, als voor deze die later zouden worden ontwikkeld. De gehele Inhoud is beschermd door de toepasselijk auteurswetten, en wij zijn eigenaar van een auteursrecht in de keuze, de coördinatie, de opmaak en de verbetering van dergelijke Inhoud. Alle merken die op deze Website verschijnen zijn de merken van hun respectievelijke eigenaars. Onze commerciële partners, leveranciers, sponsors, licentiegevers, adverteerders, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten bezitten op de Inhoud die zij op deze Website beschikbaar stellen. U mag de gehele of gedeeltelijke Inhoud niet wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, verkopen, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op andere wijze exploiteren, behoudens het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van de betrokken rechtenhouder. Wanneer de Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze inhoud. 

De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik en overeenkomstig de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of gebruik op een ander Website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u de voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen vanwege Nextensa. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken om de webpagina’s van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nextensa. U verbindt zich ertoe om geen enkel middel, noch software te gebruiken om de behoorlijke werking van deze Website te belemmeren of trachten te belemmeren. U verbindt zich er verder toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de Website zou veroorzaken.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Nextensa is begaan met de bescherming van uw privacy en veiligheid. Wij zullen alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen verwerken in overeenstemming met ons Privacy beleid (waarvan een exemplaar kan worden teruggevonden op deze Website).  

3.Doelstellingen van de Website

De gegevens en informatie die op deze Website ter beschikking worden gesteld kunnen een persoonlijk oordeel niet vervangen. Zij kunnen geenszins worden beschouwd als een advies betreffende de aankoop of verkoop van deelbewijzen van Nextensa of van enig ander financieel instrument. De gegevens of informatie kunnen evenmin als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies worden beschouwd. Evenzo houden de snelkoppelingen naar Websites die niet door Nextensa worden gecontroleerd geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel in.

4. Virus

Alle op deze Website geplaatste gegevens werden op de aanwezigheid van de alsdan gekende virussen onderzocht en regelmatig onderzocht op de aanwezigheid van naderhand bekende virussen. Nextensa kan evenwel het virusvrij zijn van de Website niet waarborgen, rekening houdend met de risico’s eigen aan het gebruik van het internet.

5. Snelkoppelingen naar websites van derden

Nextensa behoudt zich het recht voor om snelkoppelingen te voorzien naar andere websites (d.w.z. die niet door haar worden gecontroleerd). Snelkoppelingen naar dergelijke websites van derden worden louter ter informatie verstrekt. Als u beslist dergelijke websites te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Het feit dat Nextensa een snelkoppeling naar de website van een derde verstrekt, betekent niet dat Nextensa deze websites goedkeurt, toelaat of financiert, of dat zij met enige van deze derden verbonden zou zijn. Elke vermelding van producten of diensten van derden gebeurt enkel ter informatie en houdt geen goedkeuring of aanbeveling ervan door Nextensa.

Deze websites van derden kunnen snelkoppelingen naar huidige Website bevatten. Nextensa heeft de inhoud van deze Websites evenwel niet onderzocht en heeft geen enkele invloed op of enige actieve rol met betrekking tot de inhoud of andere eigenschappen van deze websites.

6. Aansprakelijkheid

Behoudens kwaadwillig opzet of zware fout vanwege Nextensa, is zij niet aansprakelijk voor:
  • enige schade geleden door technische moeilijkheden van deze Website, met inbegrip van deze veroorzaakt door virussen, systeemonderbrekingen, derde Websites waarnaar wordt verwezen of die naar deze Website verwijzen;
  • enige schade veroorzaakt aan uw informaticasysteem, noch enig verlies van informatie door het downloaden van elementen van deze Website;
  • enige schade veroorzaakt door interactieve toepassingen;
  • enige schade verbonden met het gebruik van deze Website en waarvan de hoofdoorzaak een geval van overmacht is, dan wel veroorzaakt door daden of derden die niet door Nextensa worden gecontroleerd;
  • enige schade veroorzaakt door, voor wat het gedeelte financiële informatie betreft, materiële fouten in de informatie en gegevens die zich op deze Website bevinden, en voor wat betreft de andere gedeelten, elke fout in deze informatie en gegevens;

  • elke schade veroorzaakt door fouten die u begaat bij het gebruiken van deze Website;

  • elke schade veroorzaakt door uw (foutieve) inschatting van de gegevens en informatie op deze Website.

7. Schadevergoeding

U stemt ermee in de schade te vergoeden die Nextensa en haar vertegenwoordigers lijden door uw onjuist gebruik van de Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of andere inbreuken die u met betrekking tot deze Website zou plegen.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden zal steeds het Belgische recht van toepassing zijn, zonder evenwel rekening te houden met de principes van het Internationaal Privaatrecht. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze Website of deze Gebruiksvoorwaarden enkel bij de bevoegde rechtbanken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (België) aanhangig kan worden gemaakt, en u onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van dergelijke vordering(en).

9. Algemene bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, of voor enig andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere Gebruiksvoorwaarden te beïnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen u en Nextensa betreffende het daarin begrepen voorwerp (met inbegrip van het Privacybeleid en het cookiebeleid). 

Als u enige vragen heeft, kan u Nextensa steeds contacteren per e-mail op het adres info@nextensa.eu  of per post op voormeld adres